Hosenfeld Garage Tour - 170B Restoration

_JIM2067.jpg
_JIM2065.jpg
_JIM2066.jpg
_JIM2073.jpg
_JIM2068.jpg
_JIM2070.jpg
_JIM2072.jpg
_JIM2069.jpg
_JIM2076.jpg